/// Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő adatai:

Szervezet neve: LADÓ-REC Hulladék-nagykereskedelmi és Adatkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6412 Balotaszállás, II. kerület 39.
Cégjegyzékszám: 03-09-110190
Adószám: 12935796-2-03
KSH-szám: 12935796-4677-113-03
Telefon: +36 77 424 110
Mobil: +36 30 943 6794
Mail: info@ladorec.hu

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése, valamint Magyarország Alaptörvénye is rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését független hatóság ellenőrzi, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Adatvédelmi kérdésekben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Inforációszabadság Hatóság segítségét:
Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu


A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:
  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
  • Célhoz kötöttség elve
  • Adattakarékosság elve
  • Pontosság elve
  • Korlátozott tárolhatóság elve
  • Integritás és bizalmas jelleg elve
  • Elszámoltathatóság elve

  Adatkezelés jogalapja, jogszerűsége:

  A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
  a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  Személyes adatnak minősülő adatot munkavállalóink, munkára hozzánk jelentkezők, céges kapcsolattartóink és magánszemély megbízóink esetében kezelünk. Mind a négy csoport esetén kizárólag a vonatkozó jogszabályokban előírt adatokat tartjuk nyilván és kezeljük.

  A céges kapcsolattartók adatait kizárólag az adott üzleti célra használjuk fel, ezek:

  • név
  • nem
  • telefonszám
  • e-mail cím

  Adataikat a vállalatirányítási szoftverben tároljuk és tartjuk nyilván.

  Magánszemély megbízóink általunk kezelt adatai:

  • név
  • nem
  • lakcím
  • tartózkodási hely
  • személyi igazolvány szám
  • adóazonosító jel
  • saját telefonszám
  • saját e-mail cím

  Ezen adatokat szintén vállalatirányítási szoftverünkben tartjuk nyilván, továbbá a vételi jegyen tüntetjük fel.

  Az ügyfelek adataihoz csak az a munkavállaló férhet hozzá, akinek az ügyfelekkel kapcsolatban teendője van, és a munkakörében rögzítve van.

  Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.


  Az adatkezelés célja:

  Szerződések, megbízások, megrendelések teljesítése, üzleti kapcsolattartás.


  Az adatkezelés időtartama:

  1.) a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
  2.) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
  3.) bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
  4.) azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
  5.) amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 6 hónapig kezeli,
  6.) kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát
  7.) panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított 5 év


  Panaszkezelés: 

  Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

  A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, panasz esetén az adatkezelés kötelező.

  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

  Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

  Balotaszállás, 2018. május 22.

  Ladóczki Mária
  Ügyvezető